Про затвердження Положення про старосту

Третя сесія сьомого скликання

Друге пленарне засідання


Вербківська сільська рада
Павлоградський район Дніпропетровська область
Рішення сесій
від 09 червня 2017р.№ 3/VII
Про затвердження Положення про старосту
Опубліковано 09 червня 2017


На виконання ст.14-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення Дніпропетровської обласної ради №667-33/УІ від 14.08.2015 року «Про утворення Вербківської сільської територіальної громади Павлоградського району Дніпропетровської області та призначення перших місцевих виборів депутатів Вербківської сільської територіальної громади та Вербківського сільського голови», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Вербківська сільська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Положення про старосту села. Додаток 1.

2.Оприлюднити дане рішення в газеті «Рідний край» згідно чинного законодавства.

Сільський голова                                             Л.П.Холоденко

с. Вербки

02 лютого 2016 року

№ 57– 3/VІІ


Додаток 1

до рішення сільської ради

№ 57-3/УІІ

від 02 лютого 2016року

Положення про старосту села

Це положення відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеві вибори», інших актів законодавства України, Статуту Вербківської сільської територіальної громади визначає статус сільського старости, його повноваження та відповідальність.

Розділ І. Статус старости, порядок його обрання та строк повноважень.

Глава 1.1. Загальні положення

1.1.1. Староста села (далі: староста) є посадовою особою місцевого самоврядування відповідних сіл, які перебувають у складі Вербківської сільської територіальної громади.

1.1.2. Правовою основою діяльності старости є Конституція України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеві вибори», інші акти законодавства України, Статут Вербківської сільської територіальної громади та це Положення.

1.1.3. Положення про старосту села затверджується Вербківською сільською радою Павлоградського району Дніпропетровської області.

1.1.4. Перелік населених пунктів Вербківської сільської територіальної громади (сіл), в яких запроваджується посада старости, затверджується Вербківською сільською радою Павлоградського району Дніпропетровської області. В населеному пункті, який є адміністративним центром Вербківської сільської територіальної громади, посада старости не запроваджується.

1.1.5. Староста набуває статусу виборної посадової особи місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

1.1.6. Староста за посадою входить до складу виконавчого комітету Вербківської сільської ради, він виконує свої обов’язки на постійній основі.

1.1.7. Староста здійснює свої повноваження на постійній основі.

Глава 1.2. Обрання старости та строк його повноважень

1.2.1. Староста обирається за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, до якого входить територія відповідної внутрішньої громади у складі Вербківської сільської територіальної громади в порядку, визначеному Законом України «Про місцеві вибори» на строк повноважень Вербківської сільської ради.

1.2.2. Право голосу на виборах старости мають громадяни України, які мають це право відповідно до статті 70 Конституції України, належать до Вербківської сільської територіальної громади та зареєстрували у встановленому законом порядку своє місце проживання на території населеного пункту (села), де за рішенням Вербківської сільської ради і проводяться такі вибори.

1.2.3. Старостою може бути обраним будь-який громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, незалежно від того, де він зареєстрував місце свого проживання.

1.2.4. Повноваження старости починаються з моменту оголошення відповідною територіальною комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання та принесенням ним присяги такого змісту:

"Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки" .

Повноваження старости закінчуються з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

1.2.5. Повноваження старости вважаються достроково припиненими у разі:

1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень старости (відставка);

2) припинення його громадянства України;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

4) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

6) його смерті.

1.2.6. У разі неможливості здійснення своїх повноважень, повноваження старости здійснює тимчасово виконуючий обов’язки старости, якого своїм розпорядженням призначає Вербківський сільський голова територіальної громади. Тимчасово виконуючий обов’язки старости здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень старости і до моменту початку повноважень старости, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії Вербківської сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області, обраної на чергових (позачергових) місцевих виборах.

Розділ ІІ. Повноваження старости та організація його роботи

Глава 2.1. Завдання та повноваження старости

2.1.1. Відповідно до статті 14-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на старосту покладаються такі завдання:

1) представництво інтересів жителів відповідного населеного пункту (села) територіальної громади у виконавчому комітеті Вербківської сільської ради;

2) сприяння жителям відповідного населеного пункту (села) територіальної громади у підготовці документів, що подаються до Вербківської сільської ради та її виконавчого комітету;

3) участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного населеного пункту (села);

4) внесення пропозиції до виконавчого комітету Вербківської сільської ради з питань діяльності на території відповідного населеного пункту (села) виконавчого органу Вербківської сільської ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їхніх посадових осіб.

2.1.2. Староста також:

1) забезпечує виконання рішень органів місцевого самоврядування територіальної громади на території внутрішньої громади;

2) здійснює інші обов’язки, визначені Статутом Вербківської сільської територіальної громади та цим Положенням.

2.1.3. Обов’язки старости:

1) додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Статуту Вербківської сільської територіальної громади , Регламенту Вербківської сільської ради, цього Положення та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок його діяльності та взаємовідносини з Вербківською сільською територіальною громадою, органами місцевого самоврядування та їхніми посадовими особами, внутрішньою громадою та її членами.

2) брати участь у засіданнях виконавчого комітету Вербківської сільської ради. Виконувати доручення ради, її виконавчого комітету, Вербківського сільського голови, інформувати їх про виконання доручень;

3) брати участь в організації та проведенні зборів членів відповідної внутрішньої громади та у оформленні документів цих зборів, вносити пропозиції до порядку денного зборів. Організовувати виконання рішень зборів членів відповідної внутрішньої громади та здійснювати моніторинг їх виконання;

4) сприяти виконанню на території відповідного населеного пункту (села) Вербківської сільської територіальної громади, програм соціально-економічного та культурного розвитку, затверджених рішенням Вербківської сільської ради, інших актів ради та її виконавчого комітету. Вносити до виконавчого комітету, інших виконавчих органів Вербківської сільської ради пропозиції з цих питань.

5) вести прийом жителів внутрішньої громади згідно з визначеним у Статуті Вербківської сільської територіальної громади за графіком. Здійснювати моніторинг стану дотримання їхніх прав і законних інтересів у сфері соціального захисту, культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства, реалізації ними права на працю та медичну допомогу;

6) вести облік та узагальнювати пропозиції членів внутрішньої громади з питань соціально-економічного та культурного розвитку відповідного населеного пункту (села) Вербківської сільської територіальної громади, соціального, побутового та транспортного обслуговування його жителів;

7) приймати від членів внутрішньої громади заяви, адресовані органам місцевого самоврядування Вербківської сільської ради та їхнім посадовим особам, передавати їх за призначенням;

8) здійснювати моніторинг благоустрою відповідного населеного пункту (села) Вербківської сільської територіальної громади, вживати заходів до його підтримання в належному стані;

9) сприяти проведенню передбачених Статутом Вербківської сільської територіальної громади контрольних заходів на території відповідного населеного пункту (села) Вербківської сільської територіальної громади (землекористування, довкілля, об’єкти житлово-комунальної інфраструктури тощо);

10) здійснювати моніторинг за дотриманням на території відповідного населеного пункту (села) Вербківської сільської територіальної громади громадського порядку, станом виконанням встановлених рішеннями Вербківської сільської ради правил з питань благоустрою території населених пунктів територіальної громади, забезпечення в них чистоти і порядку, торгівлі на ринках та зберігання тиші в громадських місцях тощо;

11) контролювати дотримання правил використання об’єктів комунальної власності територіальної громади, що розташовані на території відповідного населеного пункту (села) Вербківської сільської територіальної громади;

12) сприяти органу (органам) самоорганізації населення відповідного населеного пункту (села) Вербківської сільської територіальноїгромади;

13) надавати практичну допомогу органам самоорганізації населення у виконанні ними своїх завдань та повноважень;

14) не допускати на території відповідного населеного пункту (села) Вербківської сільської територіальної громади дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам територіальної громади та держави;

15) своєчасно надавати інформацію до Реєстру об’єктів власності Вербківської сільської територіальної громади щодо об’єктів, які розташовані на території відповідного населеного пункту (села) громади.

16) періодично звітувати (не менш як двічі на рік) перед виконавчим комітетом Вербківської сільської ради, зборами членів відповідної внутрішньої громади чи у інший спосіб, передбачений Статутом Вербківської сільської територіальної громади, про свою роботу;

17) дотримуватися правил службової етики встановлених законодавчими актами України, Статутом Вербківської сільської територіальної громади, іншими актами її органів;

18) виконувати поточні доручення Вербківського сільського голови та виконавчого комітету, Вербківської сільської ради, звітувати про їх виконання.

2.1.4. Староста має право:

1) офіційно представляти внутрішню громаду, її членів в органах місцевого самоврядування Вербківської сільської територіальної громади, брати участь з правом дорадчого голосу у пленарних засіданнях сільської ради, засіданнях її постійних та тимчасових комісій, на яких розглядаються питання, що зачіпають інтереси членів відповідної внутрішньої громади;

2) одержувати від органів місцевого самоврядування Вербківської сільської територіальної громади та їхніх посадових осіб, а також від підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, інститутів громадянського суспільства, що розташовані на території Вербківської сільської територіальної громади інформацію, документи та матеріали, що стосуються соціально-економічного та культурного розвитку відповідного населеного пункту (села) Вербківської сільської територіальної громади;

3) погоджувати проекти рішень Вербківської сільської ради та її виконавчого комітету щодо майна Вербківської сільської територіальної громади, розташованого на території відповідного населеного пункту (села) Вербківської сільської територіальної громади;

4) вносити пропозиції до порядку денного засідань виконавчого комітету Вербківської сільської ради з питань, які стосуються інтересів відповідної внутрішньої громади. Оголошувати на засіданнях виконавчого комітету тексти заяв та звернень відповідної внутрішньої громади, її членів з питань, що стосуються інтересів внутрішньої громади чи інтересів Вербківської сільської територіальної громади загалом;

5) порушувати у виконавчому комітеті Вербківської сільської ради питання про необхідність проведення перевірок з питань, віднесених до компетенції ради та її органів, діяльності підприємств, установ і організацій розташованих на території відповідного населеного пункту (села) Вербківської сільської територіальної громади незалежно від форми власності;

6) вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, і органів, діяльність яких перевірялася відповідно до п. 5 цієї статті, а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення;

7) пропонувати питання для розгляду органом (органами) самоорганізації населення відповідного населеного пункту (села) Вербківської сільської територіальної громади;

8) вносити пропозиції щодо персонального складу громадських контрольних інспекцій, що створюються за рішенням Загальних зборів Вербківської сільської територіальної громади, сприяти залученню членів внутрішньої громади до участі у здійсненні ними контрольних заходів на території відповідного населеного пункту (села) Вербківської сільської територіальної громади;

9) звертатися до державних та муніципальних правоохоронних органів у разі виявлення порушень громадського порядку на території відповідного населеного пункту (села) Вербківської сільської територіальної громади.

2.2. Організація роботи старости та забезпечення його діяльності та інші питання організації діяльності старости визначаються Вербківською сільською радою та її виконавчим комітетом.

Розділ ІІІ. Підзвітність, підконтрольність та відповідальність старости

Глава 3.1. Підзвітність та підконтрольність старости

3.1.1. При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним і підконтрольним перед відповідною внутрішньою громадою.

3.1.2. Староста не рідше двох разів на рік звітує про свою роботу перед зборами членів відповідної внутрішньої громади або у інший спосіб, визначений Вербківської сільської територіальної громади.

3.1.3. На вимогу не менш, як третини депутатів Вербківської сільської ради староста зобов'язаний прозвітувати перед радою про свою роботу у будь-який визначений ними термін.

Глава 3.2. Відповідальність старости

3.2.1. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальним перед Вербківською сільською радою та внутрішньою громадою.

3.2.2 Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом.

3.2.3. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності старости, відшкодовується за рахунок його власних коштів у порядку, встановленому законом. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності старости, вирішуються в судовому порядку.

Секретар сільської ради                                     Л.М.Коломієць


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux