АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ«Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Вербківської сільської територіальної громади»
опубліковано 13 травня 2021 року о 16:56 

Аналіз регуляторного впливу підготовлено на виконання норм Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон), відповідно до методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами (далі – Методика) та Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2775-VI (із змінами та доповненнями).


          І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати

                                         шляхом регулювання

     Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

     Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та офіційно оприлюднюють до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування.

     Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, якщо сільська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов'язковими згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю. 

     Місцеві податки і збори зараховуються в повному обсязі до сільського бюджету та відповідно до діючого законодавства, є джерелом загального фонду бюджету Вербківської сільської  територіальної громади (Вербківська сільська ТГ – далі). Місцеві податки та збори є бюджето - формуючим джерелом бюджету, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади. Кошти від їх надходження спрямовуються на забезпечення безперебійного функціонування бюджетних установ, благоустрій територій територіальної громади, виконання програм соціально-економічного розвитку Вербківської сільської ТГ.

            Питома вага місцевих податків і зборів в обсязі доходів загального фонду  бюджету     Вербківської сільської ТГ складає 12,1%. У 2021 році до бюджету Вербківської сільської ТГ очікується надходження місцевих податків і зборів у сумі 17 286,5 тис.грн. Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини бюджету Вербківської сільської ТГ, виконання основних показників економічного і соціального розвитку території Вербківської ТГ, Вербківська сільська рада має прийняти рішення про встановлення місцевих податків і зборів на території   Вербківської сільської територіальної громади.

            Плата за землю є бюджетоутворюючим джерелом у складі власних доходів загального фонду сільського бюджету та за підсумками 2020 року складає 4,7 % серед інших джерел надходжень.

З 01 січня 2015 року після внесення змін до ПКУ Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» плата за землю віднесена до місцевих податків, установлення яких здійснюється органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному ПКУ. Одночасно з ПКУ виключено фіксовані розміри ставок та низка пільг з плати за землю, а повноваження щодо їх установлення надані органам місцевого самоврядування відповідно до пункту 284.1 статті 284 ПКУ.

Переведення плати за землю до категорії місцевих податків є одним із кроків на шляху децентралізації влади, спрямованих на виконання завдань і повноважень органів місцевого самоврядування та забезпечення соціально-культурного розвитку територіальних громад. Розширення повноважень органів місцевого самоврядування зі встановлення ставок та пільг з плати за землю надає змогу більш якісного виконання функцій управління публічними фінансами та формування бюджетів, з орієнтацією на інтереси громадян – членів територіальної громади, створення належного життєвого рівня для населення.

Питання залучення 1850,0 тис.грн. до сільського бюджету у 2022 році пропонується вирішити шляхом ухвалення рішення сільської ради з урахуванням вимог чинного законодавства України та в межах повноважень, делегованих органам місцевого самоврядування.

 Згідно зі статтею 12 ПКУ рішення про встановлення місцевих податків і зборів, ухвалені органами місцевого самоврядування  на 2022 рік, мають бути надіслані в електронному вигляді в десятиденний строк з дня ухвалення до контролюючого органу, у якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків і зборів та      офіційно оприлюднені  до 15 липня 2021 року. Ураховуючи, що зазначені рішення є регуляторними актами та потребують реалізації процедур, передбачених Законом, розроблено проєкт регуляторного акту – рішення сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Вербківської сільської територіальної громади».

         Причини виникнення проблеми – це безпосередня вимога чинного законодавства України, згідно з якою органи місцевого самоврядування ухвалюють рішення про місцеві податки та збори.

         Ухвалення рішення сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Вербківської сільської територіальної громади», що набуде чинності наступного бюджетного періоду – з 01 січня 2022 року, необхідне для прозорого ефективного встановлення ставок плати за землю та пільг з її сплати, здійснення необхідного контролю за своєчасністю і повнотою проведення платежів.

У 2019 році надходження плати за землю складали 996,0 тис.грн. (0,7%) від доходів загального фонду бюджету громади (без урахування офіційних трансфертів), у 2020 році 1167,3 тис.грн. (0,8 %).

Прогнозний обсяг надходжень плати за землю на 2022 рік є розрахунковим у розмірі 1850,0 тис. грн. і може змінюватися від чинників, на які неможливо вплинути (чисельність платників, обов’язковість сплати ними податку, виникнення податкового боргу).

Основні групи (підгрупи), на які впливає проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання – прийняттям цього проєкту регуляторного акта:


Групи (підгрупи)

Так

Ні

1

2

3

Громадяни

Шляхом забезпечення умов для покращення рівня соціальної захищеності територіальної громади за рахунок надання пільг та здійснення прогнозованих надходжень до сільського бюджету  від плати за землю, що будуть спрямовані на фінансування цільових програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово- комунального та дорожнього

господарства, транспорту тощо

-

Держава.

1. Шляхом виконання вимог ПКУ в

  -

 

 

 

 

 


Органи місцевого самоврядування

частині встановлення ставок плати за

землю,       що     забезпечить                  податкові


надходження до бюджету, що будуть


спрямовані на фінансування цільових


програм:    соціальних,     економічних,


екологічних, розвитку підприємництва,

електронного   врядування,    у    сфері

адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово- комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

2. Шляхом використання органами місцевого самоврядування права встановлювати ставки плати за землю та пільги із земельного податку, що сплачується на відповідній території.

  3. Шляхом установлення пільг із

  земельного податку комунальним

  підприємствам, які повністю

  утримуються за рахунок місцевого

  бюджету


1

2

3

Суб’єкти господарювання,у тому числі суб’єкти  малого

підприємництва

Шляхом прогнозування податкового навантаження з плати за землю для суб’єктів господарювання, які мають земельні ділянки у власності або користуванні. Разом з тим, суб’єкти господарювання,           як                 члени територіальної громади розраховують на            використання                 податкових надходжень до місцевого бюджету від плати за землю на фінансування цільових програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва,       електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту,  житлово - комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

Шляхом установлення ставок плати за землю для суб’єктів малого під- приємництва, які користуються земельними ділянками та перебувають на загальній системі оподаткування

Суб’єкти малого підприємництва, які

перебувають                на спрощеній           системі оподаткування (єдиному податку) та згідно з ПКУ звільняються від плати за землю

 

Указана проблема справляє вплив на 8530 членів територіальної громади (за даними Головного управління статистики у Дніпропетровській області станом на 01.01.2021 року), які розраховують на виконання цільових програм, що фінансуються з місцевого бюджету.

Питання наповнення місцевого бюджету, у тому числі через установлення ставок плати за землю, є сферою загальних інтересів суб’єктів господарювання, органів місцевої влади й територіальної громади.

Ринкові механізми не можуть бути застосовані при адмініструванні податків. Доцільним є втручання держави шляхом делегування органам місцевого самоврядування повноважень з установлення ставок податку на майно в частині плати за землю на території сільської ради та надання обґрунтованих додаткових пільг щодо земельного податку певним категоріям землекористувачів, як це визначено ПКУ. Отже, установлення ставок плати за землю та пільг щодо земельного податку можливе лише шляхом ухвалення відповідного рішення сільської ради.

Проєкт рішення сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Вербківської сільської територіальної громади» розроблено  відповідно до форми, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки». Зокрема передбачено встановлення ставок плати за землю в розрізі кодів за видами цільового призначення земель, установленими Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року №548, зі змінами.


 


Кожен податок є важливою складовою доходів бюджету, оскільки забезпечує внесок у його наповнення. Згідно з бюджетним законодавством плата за землю є одним з джерел надходжень загального фонду місцевого бюджету, за рахунок якого здійснюються повноваження, покладені державою на органи місцевого самоврядування у галузях освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, фізичної культури та спорту. Також фінансуються соціально важливі цільові програми, зокрема.

З метою збереження соціальної стабільності в територіальній громаді на утримання бюджетних установ, що забезпечують надання послуг населенню в галузях освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, фізичної культури та спорту, необхідні додаткові фінансові ресурси, потреба в яких щороку зростає.

Стабільність надходжень, що формують загальний фонд місцевого бюджету, дозволяє забезпечити безперебійну його життєдіяльність у різних сферах, своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, провести інші соціально важливі видатки, отримати всім мешканцям міста суспільні послуги в тій чи іншій сфері, якою опікуються органи місцевого самоврядування.


Динаміка надходження плати за землю до бюджету Вербківської сільської територіальної громади

 

   

 

 

Назва податку

Код бюджетної класифікації доходів бюджету

Фактичні надходження

до бюджету громади, тис. грн

2019 рік

2020 рік

відхилення

(+, -)

1

2

3

4

5

Земельний податок з юридичних осіб

18010500

476,2

445,9

-30,3

Орендна плата з юридичних осіб

18010600

5237,3

4747,8

-489,5

Земельний податок з фізичних осіб

18010700

519,9

721,5

+201,6

Орендна плата з фізичних осіб

18010900

652,6

613,0

-39,6

Разом плати за землю


6886,0

6528,20

-357,8

Всього надходжень до загального фонду (без урахування офіційних трансфертів)


 

136626,3

 

139210,4

 

+2584,1

Питома вага плати за землю у власних доходах загального фонду бюджету,

%


5,04

4,69

-0,35
II.       Цілі державного регулювання

 

Проєкт рішення сільської ради спрямований на розв’язання завдання, визначеного в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу.

Цілями державного регулювання є встановлення у 2022 році (та подальших роках, до прийняття нового рішення) ставок та пільг зі сплати земельного податку відповідно до вимог ПКУ, отримання до бюджету громади прогнозованих податкових надходжень у розмірі
1850,0 тис.грн., забезпечення виконання цільових програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

Вимірювальними індикаторами досягнення цілей регулювання та зменшення масштабів проблеми є:

 • кількісні: надходження коштів до місцевого бюджету від плати за землю у 2022 році в розмірі 1850,0 тис. грн. та чисельність платників податку, на яких поширюватиметься регуляторний акт – 5100 фізичних та юридичних  осіб;
 •          -часовий: дія регуляторного акта - безстроково, до прийняття наступного рішення
 • сільською радою;
 •          -якісний: забезпечення виконання цільових програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту та ін.

Ухвалення рішення сприяє підвищенню рівня податкової дисципліни, ефективності контролю державної податкової служби в частині забезпечення своєчасних та в повному обсязі податкових надходжень до бюджету.

Дотримання правових аспектів буде виконано шляхом направлення:

 • проєкту рішення сільської ради до Державної регуляторної служби України для отримання пропозицій щодо його удосконалення відповідно до принципів державної регуляторної політики;
 • копії ухваленого рішення сільської ради про встановлення місцевих податків та зборів, зокрема податку на майно в частині плати за землю, у електронному вигляді в десятиденний строк з дня ухвалення до контролюючого органу, у якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 25 липня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків і зборів або змін до них (підпункт 12.3.3 пункту 12.3 статті 12 ПКУ).

Цілями регуляторного акта є:

 • установлення ставок плати за землю та пільг із земельного податку за користування земельними ділянками територіальної громади;
 • забезпечення соціально-економічного розвитку сіл та селищ територіальної громади, регулювання земельних відносин;
 •          - створення сприятливих, рівних умов для суб’єктів господарювання;
 •            - отримання додаткового фінансового ресурсу для вирішення соціально-економічних питань розвитку громади, підвищення соціальних стандартів.


ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей


 • Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сільської ради та не приймати рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Вербківської сільської територіальної громади»    у запропонованому вигляді.

Після закінчення 2021 року рішення Вербківської сільської ради від 10.06.2020 року № 787-46/VII «Про ставки по платі за землю та пільги щодо земельного податку» не втрачає чинність, оскільки воно не має  терміну дії. Але якщо сільська рада не ухвалює нового рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими, зокрема податку на майно в частині плати за  землю, то ставки, які підлягають корегуванню та перегляду, з урахуванням інтересів громади, не будуть застосовані, що призведе до втрат місцевого бюджету.

Таким чином, альтернатива не є прийнятною.

Альтернатива 2.

Прийняття рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Вербківської сільської територіальної громади»  у запропонованому вигляді.

Прийняття даного рішення забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території сільської  ради та відповідне наповнення місцевого бюджету. Забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування, врегулювання питання податків і пільг на територіях сільської територіальної громади, що дозволить профінансувати в повному обсязі дошкільні навчальні заклади, благоустрій та інші соціальні програми.


Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

     2.1 Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Відсутні.

Втрати місцевого бюджету за рахунок сплати земельного податку за мінімальними

ставками


Альтернатива 2.

Забезпечить дотримання вимог ПКУ, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

Забезпечить додаткові надходження до місцевого бюджету від сплати місцевих податків і зборів.

3. Створить    сприятливі    фінансові

можливості     місцевої     влади     для задоволення            соціальних     та інших   потреб територіальної громади.

4.     Вдосконалить     відносини між

місцевою владою та СПД.

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування в засобах масової інформації.


 •  


 

 • 2.2 Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Сплата    земельного     податку     за мінімальними ставками.

Виконання не в повній мірі бюджетних програм, відсутність коштів на реалізацію соціальних проектів.

Втрата пільг з плати за земельні ділянки, надані комунальним підприємствам, які повністю утримуються за рахунок місцевого бюджету.

Альтернатива 2.

Вирішення соціально-економічних проблем громади за рахунок наповнення дохідної частини бюджету Вербківської сільської Ради.

Сплата податків за встановленими оптимальними ставками.

 

 • Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання


Показник

Великі

Середні

Малі

Разом

малі

у  т.ч.мікр о

Кількість суб’єктів господарювання, що

підлягають під дію регулювання, одиниць

2

1

24

10

237

Питома вага у загальній кількості,%

5,4

2,7

64,9

27,0

100100Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Сплата    земельного     податку за мінімальними ставками.

Витрати   пов’язані    лише із сплатою земельного податку.

Альтернатива 2.

Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування. Досконалість відносин між місцевою владою та СПД, пов’язаних зі справлянням податків і зборів, оскільки враховані пропозиції СПД.

Затрати часу, необхідні для ознайомлення з рішенням

«Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Вербківської сільської територіальної громади» Сплата податків за запропонованими ставками дозволить залучити до місцевого   бюджету   1850,0 тис.грн.

  

         Контрольний перелік питань для оцінки регуляторного впливу на конкуренцію

 

   

Категорія впливу

Відповідь

Так

Ні

А. Обмежує кількість або звужує коло постачальників

Такий наслідок може мати місце, якщо регуляторна пропозиція:

1. Надає суб’єкту господарювання виключні права на поставку товарів чи послуг


+

2.Запроваджує режим ліцензування, надання дозволу або вимогу погодження підприємницької діяльності із органами влади


+

3.Обмежує здатність окремих категорій підприємців постачати товари чи надавати послуги (звужує коло учасників ринку)


+

4.Значно підвищує вартість входження в ринок або виходу з нього


+

5.Створює географічний бар’єр для постачання товарів, виконання робіт, надання послуг або інвестицій.


+

 

Б. Обмежує здатність постачальників конкурувати

Такий наслідок може мати, якщо регуляторна пропозиція:

1.Обмежує здатність підприємців визначити ціни на товари та послуги;


+

2.Обмежує  можливість    постачальників    рекламувати    або здійснювати

маркетинг їх товарів чи послуг


+

3.Встановлює стандарти якості, що надають необґрунтовану перевагу окремим постачальникам порівняно з іншими, або стандарти вищого рівня якості, ніж той, який обрали б окремі достатньо поінформовані споживачі


+

4.Суттєво збільшує витрати окремих суб’єктів підприємств порівняно з іншими (зокрема, внаслідок дискримінаційного ставлення до діючих та нових учасників ринку).


+

В.Зменшує мотивацію постачальників до активної конкуренції

Такий наслідок може місце, якщо регуляторна пропозиція:

1.Запроваджує режим саморегулювання або спільного регулювання


+

2.Вимагає або заохочує публікувати інформацію про обсяги виробництва чи реалізації, ціни та витрати підприємств


+

Г. Обмежує вибір та доступ споживачів до необхідності інформації

Такий наслідок маже мати місце, якщо регуляторна процедура:

1.Обмежує здатність споживачів вирішувати, у кого купувати товар


+

2.Знижує можливість споживачів внаслідок підвищення прямих або непрямих витрат на заміну постачальника


+

3.Суттєво обмежує    чи   змінює    інформацію,    необхідну    для прийняття

раціонального рішення щодо придбання чи продажу товарів.


+


 

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення               цілей                     під час

вирішення проблем

Бал     результативності (за чотирибальною системою)

Коментарі щодо відповідного балу

Альтернатива 1.

1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Така альтернатива є неприйнятною, оскільки місцеві податки та збори сплачуються платниками відповідно до ПКУ за ставками,    що    діяли    при прийнятті попереднього безстрокового рішення. Зменшення надходжень до місцевого бюджету, а це не дозволить профінансувати в повній       мірі       соціально-

економічні та інші програми.

Альтернатива 2.

3  -    цілі      прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Прийняття    даного рішення

Забезпечить досягнення

встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів

справляння та сплати земельного         податку   та

відповідне наповнення

бюджету громади.

Забезпечить фінансову основу самостійності органу

місцевого самоврядування,

що дозволить профінансувати

в повному об’ємі комунальні дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, благоустрій та інші соціальні програми.

Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади                       та платників податків.


Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у

рейтингу

Альтернатива 2.

Наповнення місцевого бюджету     та спрямування фінансового ресурсу на соціально- економічний розвиток громади. Сплата земельного податку СПД та громадянами за обґрунтованими ставками.

Сплата   податків за запропонованими ставками дозволить залучити до бюджету        громади близько       1850,0 тис.грн.

Наповнення бюджету, збереження кількості         СПД та робочих   місць.

Альтернатива 1.

Сплата   податків за ставками, встановленими попереднім рішенням.

Зменшення

надходжень до місцевого бюджету.

Зменшення

надходжень до місцевого бюджету, підвищення

соціальної напруги за причини погіршення якості життя членів

громади.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2.

Альтернатива є доцільною. Цілі прийняття проекту рішення будуть досягнуті у повній

мірі. Податкове навантаження для платників

не буде надмірним. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади, фіскальної служби та платників податку.

Зміни       до       чинного законодавства:

ПКУ, БКУ, ЗКУ та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, карантин (локдаун) тощо). Виникнення податкового боргу по причині несплати місцевих податків    і       з борів.


Альтернатива 1.

У разі неприйняття регуляторного акта, податки справлятимуться по ставкам, прийнятими попередніми рішеннями, зокрема і прийнятими рішеннями приєднаних громад, що спричинить втрати доходної частини бюджету і відповідно невиконання бюджетних програм. Вказана альтернатива є неприйнятною.

Зміни        до      чинного законодавства:

ПКУ, БКУ, ЗКУ.


Таким чином для реалізації обрано Альтернатива 2. «Прийняття рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Вербківської сільської територіальної громади» у запропонованому вигляді – встановлення економічно - обґрунтованих ставок та пільг із сплати земельного податку, що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Вербківської сільської ради. Прийняття даного рішення дозволить надавати інформацію контролюючим органам в електронному вигляді для подальшої автоматизації та наповнення інформаційної бази ДФС. При впровадженні регуляторного акта у 2022 році прогнозується надходження до бюджету Вербківської сільської ради коштів у розмірі 1850,0 тис.грн.


Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Вербківської сільської ради, аналітичних показників Головного управління статистики у Дніпропетровській області, власної інформації фінансового відділу, проведених консультацій з представниками середнього та малого бізнесу, нарад та зустрічей, основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми, є встановлення запропонованих ставок і пільг із сплати земельного податку, що будуть діяти на території Вербківської сільської територіальної громади.


Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:


 Розробка проекту рішення  Вербківської сільської  ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Вербківської сільської територіальної громади» та АРВ до нього.

Подання письмових запитів, проведення письмових та усних консультацій, обговорення розмірів ставок та пільг, врахування пропозицій та зауважень до проекту рішення.

Проведення консультацій з суб'єктами господарювання - представниками малого та середнього бізнесу на території Вербківської сільської територіальної громади.

Оприлюднення проєкту рішення на офіційному сайті Вербківської сільської ради

  https://verbki.otg.dp.gov.ua/ в розділі «Регуляторна діяльність» разом з АРВ для  отримання

 пропозицій і зауважень.

Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії сільської ради.

Оприлюднення рішення в друкованих засобах масової інформації  та на офіційному сайті Вербківської сільської ради https://verbki.otg.dp.gov.ua/.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

За результатами проведених розрахунків очікуваних витрат та вигод СПД, прогнозується, що прийняття зазначеного проекту рішення дозволить забезпечити баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування. А його застосування буде ефективним для вирішення проблеми, зазначеній в розділі I цього АРВ.


Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами ПКУ. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Дія регуляторного акта розповсюджується на фізичних та юридичних осіб, які є власниками та користувачами земельних ділянок на території Вербківської сільської  ради.

Податок не є новим, тому додаткових витрат бюджету на впровадження та адміністрування регулювання не передбачається. Незалежно від того чи будуть встановлені ставки плати за землю видатки податкових органів та органів місцевого самоврядування не зміняться.

ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

 

Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання 

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проводилося розробником у період з 28 квітня 2021 р. по 07 травня 2021 р.з/п

Вид консультації


Кількість учасників консультацій, осіб


Основні результати консультацій (опис)


1

Розробником регуляторного акта направлено запити до комісій: з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку; з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг; з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища


16

Аналітично визначено кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури

регулювання;

розглянуто способи обрахування бюджетних витрат та витрат суб’єктів господарювання, що враховуються при підготовці проекту регуляторного акта

2

Публічні консультації на засіданні Координаційної ради місцевого економічного розвитку Вербківської сільської територіальної громади


4

Розглянуто пропозиції щодо обрахування витрат малого підприємництва, що були враховані при підготовці проекту

регуляторного акта2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі): 

- кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання, –


34, у тому числі: малого підприємництва – 24 та мікропідприємництва – 10;

- питома вага суб’єктів малого та мікропідприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив, – 91,9%.


Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання:


з/п

Витрати

з 28 квітня 2021 р. по 07 травня 2021

1

Придбання необхідного обладнання, грн


Дія регуляторного акта не передбачає витрат


2

Витрати, пов’язані з адміністративними процедурами суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування, грн; 8 год. х 6500 грн* 160 год. (на місяць) = 325 грн 


325 грн


3

Кількість суб’єктів малого підприємництва, на які буде поширено регулювання, одиниць


34


4

Сумарні витрати суб’єктів малого підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулюванняя), грн


11050,00 грн№ з/ п


Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва

(розрахунок на одного типового суб’єкта

господарювання малого підприємництва)

Планові витрати часу на

процедуру,

годин

Вартість часу співробітника

ОМС відповід-ної категорії (зар.плата), грн/ годин

Оцінка кількості

процедур за рік, що

припадають

на одного суб’єкта

Оцінка кількості

суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміні-

стрування регулювання за рік, гр

1

Підготовка оголошення в засоби масової інформації про оприлюднення проекту регуляторного акту:

6 5000,00грн. (посадовий оклад) 160 год. (на місяць)=40,62 грн; 0,4 год. х 40,62 грн = 16,25 грн 

0,4


16,25


2


-

32,5


2

Вартість робіт, пов’язаних з друкуванням проекту регуляторного акту та прийнятого рішеня селищної ради в друкованих виданнях,

грн

-

-

2

-

10000Разом за рік 


-

-

-

-

10032,5 


Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва:


 

4. Сумарні витрати, що виникають на виконання вимог регулювання 

 

з/п

Показник


Перший рік регулювання


1

Сумарні витрати суб’єктів малого підприємництва на виконання запланованого регулювання, грн


11050,00

(дані М-Тесту) 

2

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприєм-ництва, грн


10032,5

(дані з таблиці «Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва») 

3

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання, грн


21082,5Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо  запропонованого регулювання.

Пом’якшувальні заходи не розроблялися.


Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту.

Запропонований термін дії акту:

Безстроково, до прийняття наступного рішення сільською радою.

Обґрунтування запропонованого терміну дії акту:

Ставки земельного податку, запропоновані даним рішенням, відповідають нормам ПКУ, забезпечать досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати земельного податку та відповідне наповнення бюджету громади, що дозволить профінансувати в повному об’ємі комунальні дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, благоустрій та інші соціальні програми.

Таким чином, прийняття вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади та платників податків.


Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності дії регуляторного акту

Відстеження результативності дії акту здійснюватиметься в терміни, визначені Законом, та відповідно до Методики:

 • базове відстеження буде проводитися до дня набуття чинності регуляторним актом, з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта;
 • повторне відстеження буде проводитися через рік після набуття чинності регуляторним актом з метою оцінки ступеня досягнення визначених ним цілей.

Відстеження результативності дії акту буде здійснюватися фінансовим відділом Вербківської сільської ради шляхом аналізу даних, а саме: розміру надходжень до бюджету сільської ради, кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акту; рівень поінформованості суб’єктів господарювання та громадян з основних положень акту; часові витрати на ознайомлення з регуляторним актом.

Секретар сільської ради                                                                                                         Є. Шахова

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux