Регламент виконавчого комітету
опубліковано 12 листопада 2018 року о 12:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому № 2

від 26 січня 2017 року

 

РЕГЛАМЕНТ

виконавчого комітету Вербківської сільської ради

Загальні положення

1. Порядок діяльності виконавчого комітету Вербківської сільської ради надалі – виконавчий комітет Ради ) визначається Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законодавчими актами, цим Регламентом.

2. Регламент регулює планування роботи виконавчого комітету Ради, порядок підготовки і внесення питань на його засідання, процедуру прийняття рішень і контролю за їх виконанням.

3. Регламент затверджується рішенням виконавчого комітету Вербківської сільської ради. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень до Регламенту. У випадках прийняття законодавчих актів, що приводять до виникнення розходжень окремих положень даного Регламенту з чинним законодавством, на черговому засіданні виконавчого комітету повинні бути внесені відповідні зміни та доповнення до Регламенту.

4. Виконавчий комітет є виконавчим органом ради – їй підконтрольним та підзвітним, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органом виконавчої влади.

5. Виконавчий комітет утворюється радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, сільського голови, її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

6. Виконавчий комітет не менше як один раз на рік звітує перед радою про свою роботу та інформує про неї мешканців села.

7. Кількісний склад виконавчого комітету визначається радою. Персональний склад виконавчого комітету сільської ради затверджується радою за пропозицією сільського голови.

8. Витрати на утримання виконавчого комітету здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету, затверджених радою за поданням голови сільської ради.

9. Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно сільського голови, заступників сільського голови, керуючого справами виконавчого комітету, а також керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади та інших осіб.

10. До складу виконавчого комітету сільської ради входить також за посадою секретар ради.

11. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи.

12. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють в ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою ( діяльністю ), встановлені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

13. До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати сільської ради, крім секретаря ради.

14. Розподіл обов’язків між заступниками сільського голови, керуючим справами проводиться за розпорядженням сільського голови.

15. Сільський голова, заступники сільського голови, керуючий справами здійснює прийом громадян згідно графіка, затвердженого розпорядженням сільського голови.

16. Виконавчий комітет сільської ради:

- може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законодавчими актами віднесеними до відома виконавчих органів ради;

- попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд ради;

- координує діяльність відділів, секторів, працівників ради, управлінь та інших виконавчих органів ради (за наявності), підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників.

17. Очолює виконавчий комітет сільської ради сільський голова.

Сільський голова:

- скликує засідання виконавчого комітету ради;

- організовує на основі колегіальності роботу виконавчого комітету ради і головує на його засіданнях;

- координує діяльність осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради;

- підписує рішення виконавчого комітету ради, забезпечує їх виконання;

- здійснює керівництво апаратом виконавчого комітету ради;

- представляє виконавчий комітет ради у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

18. У разі тимчасової відсутності сільського голови функції, передбачені пунктом 15 регламенту покладаються на одного із заступників сільського голови або на секретаря ради.

19. Керуючий справами виконкому:

- забезпечує підготовку матеріалів на розгляд виконавчого комітету ради;

- відповідає за готовність питання до розгляду на засіданні виконавчого комітету;

- підписує протоколи засідань виконавчого комітету ради та додатки до рішень;

- забезпечує доведення рішень виконавчого комітету ради до виконавців;

- контролює виконання рішень і протокольних доручень виконавчого комітету ради;

- виконує інші обов’язки, покладені на нього сільським головою або виконавчим комітетом ради.

20. У разі відсутності керуючою справами виконкому його обов’язки за розпорядженням сільського голови виконує один із членів виконавчого комітету ради.

21. Члени виконавчого комітету ради беруть участь у підготовці і розгляді питань на його засіданнях, можуть вносити пропозиції про розгляд питань, що входять до компетенції виконавчого комітету ради.

22. Виконавчий комітет ради має гербову печатку та штамп.

23. Засідання виконавчого комітету ради є відкритими і гласними. У разі необхідності виконком може прийняти рішення про проведення закритого засідання.

24. Гласність роботи забезпечується шляхом публікації його рішень на інформаційному стенді сільської ради або на сайті громади.

25. На засіданнях виконавчого комітету ради можуть бути присутні народні депутати України, депутати інших рівнів. При необхідності запрошуються громадяни, представники державних органів, трудових колективів, засобів масової інформації. Головуючий повідомляє членів виконкому про участь осіб, запрошених на засідання.

 

Планування роботи виконавчого комітету.

1. Виконавчий комітет сільської ради проводить свою роботу згідно з планом, який складається на рік і затверджуються на чергових засіданнях виконавчого комітету.

Основою для складання плану роботи є законодавчі акти, рішення ради, визначені пріоритети у діяльності виконавчого комітету ради, розпорядження сільського голови.

2. План роботи виконавчого комітету готується і затверджується в такому порядку:

- члени виконавчого комітету ради вносять пропозиції заступнику сільського голови або керуючому справами виконкому щодо питань, які вони вважають доцільними для включення в план роботи: до 10 грудня поточного року до плану роботи на рік та за 15 днів до початку нового півріччя до плану роботи на півріччя.

- заступник сільського голови спільно з керуючим справами виконкому складає проект плану роботи на рік і відповідне рішення про його затвердження.

- зміни до затверджених планів роботи (включення, виключення або перенесення термінів розгляду питань) здійснюються рішенням виконавчого комітету.

- контроль за виконанням плану роботи покладається на заступника сільського голови або керуючого справами виконкому, який при розгляді плану на наступний рік (півріччя) інформує виконком про виконання попереднього плану.

3. План роботи виконавчого комітету сільської ради повинен включати:

- перелік актуальних питань, пов'язаних з реалізацією заходів соціально-економічного розвитку громади, місцевого бюджету та підсумки його виконання за квартал, півріччя, дев'ять місяців, рік;

- функціонування галузей господарського комплексу та розв'язання проблем соціальної сфери, що потребують розгляду на засіданнях виконавчого комітету, нарадах у сільського голови та вжиття додаткових заходів для їх вирішення;

- перелік рішень виконавчого комітету, розпоряджень і доручень сільського голови, хід реалізації яких оперативно розглядатиметься в порядку контролю їх виконання;

- перелік основних організаційно-масових заходів, проведення яких здійснюється сільською радою або за її участю.

- про роботу працівників сільської ради з виконання державних правових актів, рішень виконавчого комітету, розпоряджень, доручень сільського голови, здійснення їх власних (самоврядних) та делегованих повноважень;

- про роботу підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади;

4. Проект плану, погоджений сільським головою, заступниками сільського голови вноситься на розгляд виконавчого комітету ради керуючим справами виконкому ради.

5. Контроль за виконанням плану роботи здійснює заступник сільського голови або керуючий справами виконкому ради.

6. У випадку, якщо передбачені планами заходи із об’єктивних причин не можуть бути виконані у встановлений термін, працівник, якому доручено підготовка проекту рішення, не пізніше, ніж у двотижневий термін інформує про це керуючого справами виконкому ради.

 

Порядок підготовки засідань виконавчого комітету.

1. Основною формою роботи виконавчого комітету є засідання, що проводиться згідно з планом роботи, як правило, один раз в місяць або скликаються в міру потреби.

2. Робота виконавчого комітету ради та діловодство ведеться державною мовою у відповідності до Інструкції з діловодства.

3. На засідання виконавчого комітету ради вноситься, як правило, не більше двох основних питань. Додаткові питання на засідання вносяться у виключних випадках: фінансових, аварійних ситуацій або важливих політичних подій при наявності підготовлених документів і письмового обґрунтування ініціатора внесення додаткового питання. Рішення про включення додаткових питань в порядок денний приймається членами виконавчого комітету ради шляхом голосування.

4. Пропозиції до порядку денного засідання виконавчого комітету ради можуть вносити сільський голова, заступники сільського голови, керуючий справами виконкому ради.

5. Ініціювати розгляд питання на засідання виконавчого комітету ради з підготовкою пакету необхідних документів, можуть інші посадові особи, юридичні особи.

6. Матеріали, що подаються на розгляд виконавчого комітету ради мають бути кваліфіковано підготовленими.

7. Проект рішення повинен складатись з таких частин:

- мотивуючої – в якій містяться посилання на закон, інший акт або документ, обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;

- вирішальної – в якій конкретно і чітко формуються завдання, визначені виконавці і терміни виконання поставленого завдання;

- заключної – в якій містяться загальні терміни виконання, посилання на посадову особу або осіб на яких накладається контроль за повним виконанням рішення.

8. До проекту рішення також додаються передбачені текстом додатки та всі матеріали, на які є посилання в проекті рішення, а також матеріали(довідки), які є необхідними для прийняття такого рішення згідно з чинним законодавством, а при необхідності – висновки відповідної комісії ради чи виконкому. У довідці, крім короткого об’єктивного аналізу стану справ з обговорюваного питання, подаються конкретні пропозиції щодо усунення виявлених недоліків та удосконалення роботи у тій чи іншій галузі, засоби і методи їх виконання, прізвища виконавців і реальні терміни виконання.

Довідка і проект рішення повинні бути короткими і конкретними.

9. Проект рішення, довідки та інші матеріали попередньо візуються керівниками структурних підрозділів, посадовими особами по напрямках їх діяльності, юристом, керівниками підприємств, установ і організацій щодо яких стосується даний проект рішення.

10. Проекти рішень з фінансових питань візуються головним бухгалтером сільської ради.

11. Всі проекти рішень в обов’язковому порядку подаються на візування керуючому справами виконкому ради з усіма документами, які б обґрунтували необхідність прийняття такого рішення.

12. При візуванні обов’язково проставляється дата візування. Відмова у візуванні не допускається.

13. При незгоді посадова особа візує запропонований проект рішення з зауваженням та пропозиціями, виклавши їх у письмовому вигляді.

14. Особа, яка готує питання, зобов’язана провести обговорення проекту з зацікавленими сторонами з метою пошуку взаємоприйнятного рішення. Якщо консенсусу не досягнуто, то проект рішення з зауваженнями (пропозиціями) подається керуючому справами виконкому для прийняття ним висновку про можливість розгляду такого проекту рішення на засіданні виконавчого комітету ради.

15. Для підготовки рішень з найважливіших питань життєзабезпечення територіальної громади та управління комунальною власністю можуть залучатися наукові працівники, спеціалісти народного господарства.

16. Матеріали, які будуть розглядатися на засіданні виконавчого комітету ради, подаються керуючому справами не пізніше, ніж за 3 дні до засідання.

17. Ці матеріали включають:

- проект рішення виконавчого комітету ради;

- довідку з обговорюваного питання, в якій обґрунтовується необхідність прийняття даного рішення;

- інформацію про зауваження і пропозиції до проекту рішення (якщо вони є );

- список доповідачів, співдоповідачів;

- список запрошених.

18. Персональна відповідальність за якість та своєчасність підготовки матеріалів на засідання виконавчого комітету ради покладається на керівників структурних підрозділів, посадових осіб, що їх готують за дорученням сільського голови.

19. Контроль за ходом підготовки матеріалів здійснює керуючий справами виконкому.

20. Матеріали на засідання виконавчого комітету, підготовлені без віз зацікавлених сторін, з порушенням вимог діловодства та встановлених термінів не приймаються. Про причини порушення встановленого порядку завідуючі структурних підрозділів, секторів ради, посадові особи доповідають сільському голові та керуючому справами виконкому, з дозволу яких питання може бути внесене на розгляд виконавчого комітету ради.

21. Проект порядку денного засідання виконавчого комітету ради формує керуючий справами виконкому.

22. В порядок денний включаються:

- два-три основні питання з плану роботи виконкому;

- питання, які потребують розгляду виконавчим комітетом ради і прийняття щодо них рішень;

- затвердження виконкомом проектів рішень, до яких не має зауважень.

23. Явку запрошених на засідання виконавчого комітету ради забезпечують працівники, які готують питання.

24. У випадку, якщо виступаючий пропонує під час доповіді використовувати технічні засоби ( відео-магнітофон, проектор, комп’ютер, тощо ), він повинен за три дні до початку засідання виконавчого комітету ради попередити про це керуючого справами виконкому ради.

 

Проведення засідань виконавчого комітету.

1. Проведення засідань виконавчого комітету ради здійснює сільський голова, а в разі його відсутності згідно чинного законодавства, посадові особи, які мають на це право.

2. На час доповіді або виступу у дебатах головуючого на засіданні ведення засідання може бути доручене іншій особі – члену виконкому.

3. Головуючий на засіданні виконавчого комітету ради:

- відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданнях;

- організовує розгляд питань;

- надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного доповідача;

- забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

- вносить зміни до проектів рішень з врахуванням висловлених пропозицій в ході обговорення.

4. Засідання виконавчого комітету ради відкривається і є правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини від загального складу виконкому.

5. Якщо відкриття неможливе у зв’язку з відсутністю необхідної кількості членів виконавчого комітету ради, головуючий відкладає відкриття засідання на одну годину або переносить засідання на інший день.

6. У засіданні виконавчого комітету ради беруть участь:юрист сільської ради, а також при розгляді конкретних питань керівники структурних підрозділів, посадові особи, причетні до підготовки даного питання.

7. При розгляді основних питань обов’язковою є присутність керівників структурних підрозділів, або посадових осіб, які виконують їх обов’язки.

8. На засіданні можуть бути присутніми представники засобів масової інформації.

9. Порядок обговорення питання складається з:

- доповіді ( співдоповіді ), інформації;

- запитань і відповідей по них;

- обговорення;

- заключного слова доповідача і співдоповідача;

- редагування проекту рішення та прийняття рішення шляхом голосування.

10. На засіданні виконавчого комітету ради час для доповіді визначається як правило в межах до 10 хвилин та до 20 хвилин при розгляді основного питання порядку денного; для співдоповідей, виступів при обговоренні заключного слова – до 5 хвилин; для довідок, внесення поправок – до 3 хвилин. Перерви оголошуються після кожних двох годин роботи до 15 хвилин.

11. Член виконавчого комітету ради або інший учасник засідання має право виступити по одному разу з обговорюваного питання і внести щодо нього свої поправки ( пропозиції ).

12. У разі необхідності головуючий на засіданні може на прохання окремого промовця та за згодою більшості членів виконавчого комітету ради продовжити йому час для виступу.

13. Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання і головуючий на засіданні вважає, що виконавчий комітет ради отримав з цього питання достатню інформацію, він може звернутись до промовця з пропозицією скоротити виступ або припинити його.

14. Учасники засідання та особи, запрошені на засідання з окремих питань, з дозволу головуючого після виступів членів виконкому можуть виступати в обговоренні питань, вносити пропозиції, давати довідки стосовно обговорюваних питань.

15. Дебати припиняються за пропозицією головуючого.

16. Пропозиції та зауваження, висловлені в ході обговорення (дебатів), фіксуються у протоколі засідання для розгляду їх при доопрацюванні проекту рішення.

17. Особи, запрошені на засідання виконавчого комітету ради з окремих питань, після закінчення обговорення цих питань, у подальшій роботі виконкому участі не беруть і перед голосуванням залишають зал засідань.

18. Після обговорення, заключного слова доповідача і співдоповідача головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування.

19. За пропозицією головуючого на засіданні виконавчого комітету ради, голосування проводиться членами виконкому при відсутності інших осіб. При цьому члени виконавчого комітету зобов’язані не розголошувати хід голосування.

20. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що надійшли і не були відкликані членами виконавчого комітету ради.

21. Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити її на голосування, якщо запропонований ним текст сформований нечітко, не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням.

22. Тексти пропозиції чи поправки, що будуть ставитись на голосування, повинні оголошуватися, при цьому називається ініціатор внесення тексту.

23. Перед голосуванням кількох пропозицій чи поправок, які виключають одна одну, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування кожної поправки чи пропозиції окремо.

24. Перед кожним голосуванням головуючий на засіданні формулює зміст питання, яке буде ставитися на голосування, і, якщо немає заперечень, пропонує провести голосування щодо нього.

25. Рішення приймається відкритим, відкритим поіменним, або таємним голосуванням більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету ради.

26. Рішення про проведення відкритого поіменного, або таємного голосування приймається за пропозицію сільського голови або не менше, як третини членів виконавчого комітету ради, присутніх на засіданні.

27. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його результати і прийняте рішення.

28. Засідання виконавчого комітету ради протоколюються. Ведення протоколу здійснює керуючий справами виконкому ради. Протокол засідання підписується головуючим на засіданні та керуючим справами виконкому не пізніше, як через 10 днів після засідання. У протоколі зазначаються: дата, час і місце проведення засідання, кількість членів виконкому, присутніх на засіданні, питання порядку денного, прізвища головуючого на засіданні і виступаючих, всі внесені на голосування питання і пропозиції, результати голосування щодо рішень, підписи головуючого на засіданні та керуючого справами виконкому.

29. Ознайомлення з протоколом засідання виконкому, одержання копій рішень, витягів з них зацікавленими особами проводиться за їх письмовою згодою на ім’я сільського голови та з його дозволу (погодження ).

30. Офіційне повідомлення про порядок денний, час і місце проведення засідання виконкому, розглянуті питання і прийняті рішення висвітлює на інформаційному стенді сільської ради та на офіційному сайті сільської ради керуючий справами за погодженням з сільським головою.

 

Акти виконавчого комітету.

1. Виконавчий комітет ради в межах своєї компетенції приймає акт нормативного характеру – рішення.

2. Рішення виконавчого комітету набирає чинності з моменту його оприлюднення, якщо законодавством не встановлено іншого терміну введення в дію.

Рішення виконавчого комітету підлягають обов'язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". Проекти розпоряджень оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти розпоряджень оприлюднюються негайно після їх підготовки.

В рішеннях виконавчого комітету та проектах рішень виконавчого комітету не може бути обмежено доступ до інформації про витрати чи інше розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним чи комунальним майном, у тому числі про умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримують ці кошти або майно, а також до іншої інформації, обмеження доступу до якої заборонено законом.

3. Прийняті на засіданні виконавчого комітету ради рішення, які не потребують доопрацювання або коректування на наступний день передаються на підпис сільському голові.

4. Рішення, прийняті на засіданні виконавчого комітету ради з доповненнями і зауваженнями до поданого проекту, передаються для остаточного доопрацювання або коректування працівникам виконавчого комітету, які готували проект рішення.

5. На доопрацювання проектів відводиться 3 робочі дні.

6. Якщо в процесі доопрацювання проект рішення зазнав докорінних змін, він має бути повторно візований згідно цього Регламенту.

7. Якщо при доопрацюванні проекту рішення внесені уточнення та поправки, ще не змінюють його суті, то такий проект рішення візують юрист сільської ради та керуючий справами виконкому ради. У цьому випадку до оригіналу рішення додається завізований проект рішення, внесений на розгляд виконавчого комітету ради.

8. Доопрацьоване рішення подається на підпис сільському голові.

9. У разі незгоди сільського голови з рішенням виконавчого комітету він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд ради.

10. Рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до власної компетенції виконавчого комітету ради, можуть бути скасовані радою.

11. Рішення виконавчого комітету з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

12. Рішення виконавчого комітету ради з актуальних питань економічного і соціального розвитку громади, організаційної роботи, тощо, оприлюднюються на інформаційному стенді та на сторінках інтернетресурсу.

13. Виконавчий комітет ради має право вносити зміни, доповнення, визнавати такими, що втратили чинність, а також відмінити раніше прийняті рішення.

 

Контрольні повноваження виконавчого комітету та порядок їх здійснення

1. Виконавчий комітет ради здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень, протокольних доручень, які дані на засіданні виконавчого комітету ради.

2. Контроль за виконанням рішень, протокольних доручень здійснює сільський голова, заступники сільського голови, керуючий справами виконкому ради.

Відповідальність за виконання рішень, протокольних доручень несуть особи, вказані в цих документах.

3. Основними методами здійснення контролю за виконанням документів (рішень, протокольних доручень ) є:

- постійний контроль за дотриманням термінів виконання, передбачених у документах заходів;

- періодичне проведення на місцях перевірки стану їх виконання та інформування про результати перевірок керівництва виконавчого комітету ради.

4. Організаційно-технічний контроль за виконанням рішень виконкому та інших документів, протокольних доручень здійснює посадова особа сільської ради, на яку накладено ці обов’язки.

5. Посадові особи ради, підприємства, установи і організації інформують виконавчий комітет ради про хід виконання документів у встановлені терміни.

Інформації про хід виконання документів виконавчого комітету ради скеровуються посадовій особі, яка веде питання контролю для узагальнення, після чого матеріали направляються керуючому справами виконавчого комітету ради.

Термін виконання документа може бути продовжений сільським головою, заступниками сільського голови, керуючим справами виконкому. Продовження строку виконання повинно бути оформлено не пізніше ніж за 2-3 дні до закінчення терміну виконання, якщо у процесі виконання з’ясувалося, що виконати документ у визначений термін неможливо.

Виконавець готує на розгляд цих посадових осіб пропозиції (пояснення) щодо необхідності продовження терміну виконання, або зняття з контролю документа.

6. Про порушення термінів підготовки проектів рішень виконавчого комітету ради, виконання прийнятих рішень виконкому, протокольних доручень, керуючий справами виконкому інформує сільського голову для вжиття необхідних заходів.

7. Невиконання вимог цього регламенту щодо підготовки проектів рішень, невиконання прийнятих рішень і протокольних доручень без поважних причин є підставою для позбавлення винної особи премії, відповідно до Положення про преміювання.

8. Документ вважається виконаним лише тоді, коли вирішені всі поставлені у ньому питання.

9. Документи з усіма матеріалами зберігаються у керуючого справами виконкому ради.

10. Щодо ходу виконання документів, виконавчий комітет ради приймає спеціальне рішення.

 

Підготовка і видання розпоряджень сільського голови

1. Сільський голова в межах своїх повноважень видає розпорядження.

2. Розпорядження сільського голови видаються в порядку оперативного керівництва з конкретних питань, які не потребують колегіального розгляду. Розпорядження сільського голови не можуть скасувати або змінити раніше прийнятих рішень виконкому, крім випадків передбачених п. 7 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

3. Порядок підготовки розпоряджень аналогічний порядку підготовки проектів рішень виконкому.

4. Розпорядження підписується сільським головою а у випадках передбачених законом секретарем ради, та в триденний термін розсилаються згідно списку розсилки.

5. Розпорядження сільського голови підлягають обов'язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". Проекти розпоряджень оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти розпоряджень оприлюднюються негайно після їх підготовки.

6. В розпорядженнях та проектах розпоряджень сільського голови не може бути обмежено доступ до інформації про витрати чи інше розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним чи комунальним майном, у тому числі про умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримують ці кошти або майно, а також до іншої інформації, обмеження доступу до якої заборонено законом.

 

 

Порядок підготовки і проведення нарад сільським головою

1. Відповідно до робочих планів один раз у тиждень по понеділках о 8.00 годині сільський голова проводить наради з працівниками виконкому, керівниками підприємств комунального господарства, організацій та установ (за потреби) з метою координації та оперативного вирішення питань життєдіяльності громади.

2. Робочі плани проведення нарад сільським головою складаються на підставі пропозицій, секретаря ради, працівників виконкому.

3. Секретар ради не пізніше як за день до наради подає сільському голові:

- перелік питань, запропонованих до розгляду на нараді;

- список запрошених осіб.

4. У разі необхідності секретар ради веде протокол наради. У протоколі повинні бути зазначені конкретні виконавці та доручення, а також строки їх виконання.

5. Безпосередній контроль за виконанням доручень здійснюється секретарем ради.

 

Організація контролю за виконанням документів

1 Завданнями контролю за виконанням документів є перевірка фактичного виконання документів, які взято на контроль, забезпечення повного, своєчасного та якісного їх виконання.

2 Контроль за виконанням документів органів виконавчої влади, рішень виконкому, розпоряджень сільського голови, доручень сільського голови, щодо службових документів і листів громадян, підприємств, установ та організацій по яких визначені строки та відповідальні за виконання, передбачає постійний моніторинг, отримання від виконавців відповідей, проміжної та підсумкової інформації та результатів моніторингу, інформування керівництва сільської ради про хід реалізації.

Обов’язковому контролю підлягає виконання Законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, актів інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів сільської ради, заяви та скарги громадян.

За вказівкою сільського голови на контроль беруться також інші документи.

3 Відповідальність за виконанням документів несуть особи, які вказані в розпорядчому документі і особи, вказані в резолюції керівництва, а також безпосередньо їх виконавці.

У випадках, коли документ виконується кількома виконавцями, відповідальність за організацію (узагальнення) несе виконавець, який у резолюції вказується першим.

4 Безпосередній (фактичний) контроль за своєчасним і якісним виконанням документів покладається на керівництво сільської ради та її виконком.

5 Закони України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України виконуються в установлені в них строки.

Контрольні розпорядчі документи обласної та районної державних адміністрацій виконуються в установлені в них строки, а в разі їх відсутності – не пізніше 30 днів з дня надходження документу.

Термінові документи виконуються в строк до 10 днів.

6 Листи та інші документи, які надходять з підприємств, установ та організацій виконуються в строк до 30 днів, якщо керівниками сільської ради не вказані інші строки.

7 Взяття на контроль документа, який надійшов до виконкому сільської ради, вирішує сільський голова, секретар ради, заступник сільського голови.

8 Контроль за виконанням документів ведеться в журналі реєстрації вхідної інформації. На вхідний документ, що контролюється, заноситься запис, та під підпис попереджається виконавець.

9 Виконавець при одержанні документу визначає заходи щодо виконання, складає конкретний план роботи.

Виконавець регулярно стежить за ходом виконання документа і після завершення робіт складає доповідну записку, інформацію або проект розпорядження, рішення, відповіді сільському голові. Дані про виконання документа виконавцем заносяться до графи “Відмітка про виконання документа” журналу реєстрації вхідної інформації.

10 Листи, інша кореспонденція з резолюцією сільського голови знімаються з контролю сільським головою, інші документи - секретарем ради або заступником сільського голови відповідно до розподілу обов’язків.

11 На рішення сільської ради, виконавчого комітету, розпорядження сільського голови, заводяться контрольні папки, у які накопичується документація та інформаційні матеріали необхідні для виконання рішень та розпоряджень.

12 Документ вважається виконаним і знімається з контролю лише тоді, коли вирішені всі поставлені в ньому питання.

13 За дорученням виконкому керуючий справами виконкому ради має право залучати до перевірки виконання окремих рішень виконкому відповідні постійні комісії.

 

Організація роботи з кореспонденцією, що надходить до виконавчого комітету

1 Вся кореспонденція, що надходить до сільської ради, її виконкому, приймаються діловодом, реєструється відповідно до інструкції з діловодства і в день надходження або в перший робочий день у разі надходження її в неробочий час передаються на розгляд сільському голові після чого направляються виконавцям з резолюцією у триденний термін з моменту їх надходження.

Резолюція на документах повинна коротко і точно визначати характер доручень, строки та відповідальних виконавців.

2 Службові листи центральних, обласних та районних органів влади беруться на контроль, якщо із змісту листа впливає необхідність проведення певної роботи або передачі матеріалів. На таких документах ставиться штамп “Контроль” або літера “К”.

3 Документи з інших установ, організацій і підприємств беруться на контроль в залежності від доручення голови, секретаря ради.

4 Виконавець складає довідку про виконання, або робить помітку на документі. Після цього документ знімається з контролю.

5 Документи без встановлених строків повинні бути виконанні не пізніше як за 30 календарних днів, а документи з позначкою “терміново” з дня їхньої реєстрації – протягом 7 робочих днів від дати підписання документа.

6 Усі виконані документи повертаються діловоду. Відправлення рішень, розпоряджень та іншої вихідної кореспонденції виконкому проводиться тільки через діловода.

7 Вихідні документи реєструються в журналах.

 

Робота з пропозиціями, заявами та скаргами. Організація особистого прийому громадян

1. Робота з пропозиціями, заявами та скаргами, організація особистого прийому громадян у виконавчому комітеті Вербківської сільської ради здійснюється у відповідності до Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 13.08.2002 року №700 «Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянам конституційного права на звернення», іншими нормативними актами.

2. Організація роботи з розгляду звернень громадян покладено на керуючого справами виконавчого комітету.

3. Звернення розглядаються сільським головою, заступником сільського голови, секретарем ради і вирішуються у термін не більш одного місяця від дня їх надходження, а ті які не потребують додаткового вивчення – невідкладно, але не пізніше 15 днів. Якщо в місячний термін вирішити порушення у зверненні питання неможливого, сільський голова встановлює необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особа, яка подала звернення.

4. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.

5. Розгляд звернень громадян вважається закінченим після того, коли питання вирішено по суті, а заявнику дана відповідь про результати, або подано роз’яснення щодо порядку вирішення.

6. Особистий прийом громадян здійснюється сільським головою, заступником сільського голови, секретарем ради, в дні і години, затверджені рішенням виконавчого комітету.

7. Вирішення питань, що містяться в усних зверненнях громадян відбувається, як правило під час прийому.

8. Керівництвом сільської ради ведеться журнал особистого прийому громадян.

9. Контроль за виконанням резолюції на особистому прийомі громадян виконується відповідно сільським головою, заступником сільського голови, секретарем ради.

10. За окремо розробленим графіком практикується прийом громадян як у трудових колективах, так і за місцем проживання громадян.

 

Ведення діловодства

1. Ведення діловодства у сільський раді та її виконавчому комітеті відповідно до державних стандартів покладається на діловода у відповідності до Інструкції по діловодству.

2. Загальне керівництво по веденню діловодства здійснюється сільським головою через керуючого справами сільської ради.

3. У виконавчих органах ради здійснюють діловодство, ведуть документацію і листування державною мовою.

 

Виконання друкувальних робіт, розмножування документів

1 Машинописні роботи у виконкомі виконуються діловодом, де обладнано відповідне робоче місце.

2 Рукописні матеріали для друкування приймаються розбірливо написаними темним чорнилом, ретельно відредагованими та завізованими виконавцем.

3 Необхідність виготовлення копій і розмножування документів визначається головою, секретарем ради.

4 Діловоду забороняється знайомити зі змістом тексту інших осіб.

5 Розмноження документів дозволяється виконувати з дозволу сільського голови та секретаря ради.

 

Обов’язковість актів і законних вимог органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

1 Акти сільського голови, виконавчого комітету є обов’язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які зареєстровані на території ради.

2 На вимоги виконавчих органів ради та посадових осіб місцевого самоврядування керівники розташованих або зареєстрованих на території ради підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов’язані прибути на засідання органів для подання інформації з питань, віднесених до відання виконавчого комітету Вербківської сільської ради.

 

Порядок взаємодії виконавчого комітету Вербківської сільської ради з центральними та місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями

1 Взаємодія виконавчого комітету сільської ради з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами самоорганізації населення, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності здійснюється згідно з Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативно – правовими актами України. Вона здійснюється сільським головою, секретарем ради, згідно функціональних обов’язків, шляхом визначення завдань, погодження планів, програм та дій, обміну оперативною, управлінською інформацією, проведення спільних нарад та інших заходів.

2 Сільський голова, секретар ради, представляють інтереси виконкому сільської ради у взаємовідносинах з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами самоорганізації населення, підприємствами, установами та організаціями.

3 Контроль за виконанням виконавчого комітету сільської ради делегованих повноважень виконавчої влади здійснюється в порядку, встановленому законодавством України.

4 Для підготовки інформації про здійснення виконавчим комітетом сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади секретар ради аналізує заплановані і виконані виконавчим комітетом ради заходи, прийняті рішення виконкому та видані розпорядженням сільського голови.

5 Контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями комунальної власності, Конституції України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, обласної та районної державних адміністрації, здійснюється виконавчим комітетом сільської ради в межах наданих повноважень.

 

Порядок роботи апарату виконавчого комітету Вербківської сільської ради

1 В апараті виконавчого комітету Вербківської сільської ради встановлений такий порядок роботи:

- початок роботи дня о 8.00 годині.

- кінець робочого дня о 17.00 годині.

- П’ятниця початок роботи дня о 8.00 годині, кінець робочого дня о 15.45 годині.

- робочий день на передодні святкових днів, встановлених законодавством, закінчується на годину раніше.

- перерва на обід з 12.00 години до 12-45 години.

2 При виході із приміщення виконкому в робочий час кожен працівник доводить до відома керівника про відлучення.

3 В кінці кожного місяця спеціаліст з питань кадрової роботи та в структурних підрозділах призначені відповідальні працівники складають табель обліку робочого часу працівників і передають їх до бухгалтерії.

 

Робота з кадрами у виконавчому комітеті

Вербківської сільської ради

1 Робота з кадрами у виконавчому комітеті Вербківської сільської ради здійснюється у відповідності із Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Кодексом законів про працю України», постановами Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», іншими нормативними документами.

2 Працівники виконавчого комітету сільської ради призначаються на посаду сільським головою на конкурсній основі (для державних службовців) чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

3 Рішення про проведення конкурсу приймається сільським головою згідно подання секретаря ради.

Для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад у виконавчому комітеті сільської ради, розпорядженням сільського голови утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря та членів комісії.

Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад у виконавчих органах ради здійснюється згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року № 169.

Рішення про призначення на посаду приймає сільський голова на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

4 На кожного працівника формується особова справа, яка ведеться згідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» і постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 року № 731.

 

Порядок завірення підписів керівників виконавчого комітету Вербківської сільської ради

1 Гербовою печаткою сільської ради завіряються підписи сільського голови, секретаря ради на документах, які видаються сільською радою, розпорядження сільського голови та інших документах стосовно діяльності ради, постійних комісій, депутатів.

2 Гербовою печаткою виконкому завіряються підписи сільського голови, на розпорядженнях, рішеннях та протоколах засідань виконавчого комітету, та інших документах стосовно діяльності виконавчих органів сільської ради.

Порядок видачі документів

1 Копії рішень видаються не пізніше 10 – денного терміну після проведення засідання виконкому.

2 Розпорядження сільського голови видаються громадянам щоденно.

3 Видача довідок громадянам здійснюється в триденний термін.

4 Облік видачі документів ведеться в спеціальних журналах. Контроль за веденням журналів безпосередньо здійснює керуючий справами виконкому.

 

Робочі місця

1 Робочі місця працівників виконкому визначаються сільським головою за пропозицією керуючого виконкомом сільської ради.

2 Відповідальність за протипожежний та санітарний стан робочих місць і кабінетів, збереження майна та обладнання кабінетів несе сільський голова.

3 Не дозволяється самовільний перенос із кабінету в кабінет меблів та іншого обладнання.

4 Паління на робочих місцях і в кабінетах забороняється.

5 Після закінчення робочого дня кабінет, всі вікна в ньому закриваються.

Порядок висвітлення діяльності виконавчих органів ради

1 Висвітлення діяльності виконавчих органів та посадових осіб місцевого самоврядування, задоволення інформаційних потреб громадян здійснюється шляхом розміщення рішень ради та виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови, форм, і зразків документів на інформаційній дошці у приміщенні сільської ради та сайті сільської ради.

Керуючий справами виконкому                                               Л.Білич

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux